Select Page

Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató
Tarr Hajnalka „Handle with Care” című közösségi művészeti projektjében való részvételhez

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum nagyszabású nemzetközi kiállítást rendez „Vigyázat, törékeny. Handle with Care” címmel (2023.09.14 – 2024.01.14.), mely kiállítás a gondoskodás tematikáját járja körbe. A kiállítás kiemelt projektje Tarr Hajnalka képzőművész által jegyzett alkotás, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet arra az elengedhetetlen munkára, melyet az egészségügyi, mentálhigiénés és szociális szcéna szakemberei végeznek nap mint nap az egész országban.

Tarr Hajnalka képzőművész (Adatkezelő) egészségügyi, mentálhigiénés és szociális intézmények munkatársait (Résztvevő) kéri fel, hogy készítsenek fényképet kezükről, majd azt töltsék fel a “: https://onlineviewingroom.com/handle-with-care/ weboldalon. A beérkezett képeket kinyomtatja, formára vágja, majd egy nagyméretű installációt készít a képekből.

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége
Tarr Hajnalka képzőművész
Postacím: 1084 Budapest Matyas ter 17.
E-mail: hajnalkatarr@gmail.com
Telefon: 30 278 41 51

2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

2.1 Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a Résztvevő, mint az adatkezelés érintettje, önkéntesen bocsát rendelkezésre. Ezen adatokra a „Handle with Care” című művészeti projekt megvalósításához van szükség.

kezelt személyes adatok köre az adatkezelés célja
a Résztvevő e-mail címe, neve, szakmájának megnevezése, intézmény neve az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a kiállítás megnyitóján való részvétel szervezése

 

2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a „Handle with Care” című közösségi művészeti projekttel kapcsolatban megadott fenti adatok tekintetében a Résztvevő hozzájárulása.

 

3. A személyes adatok tárolásának ideje

A jelen tájékoztatóban ismertetett célokból az Adatkezelő a személyes adatokat – az installációban felhasznált Fotók kivételével – a kiállítás bezárását követő napig, 2024. 01. 15-ig kezeli.

 

4. A Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.1 A hozzáféréshez való jog
A Résztvevő jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő
– milyen személyes adatait;
– milyen jogalapon;
– milyen adatkezelési cél miatt;
– mennyi ideig kezeli.

4.2 A helyesbítéshez való jog
A Résztvevő az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ha az adat még az Adatkezelő kezelésében van.

4.3 A tiltakozáshoz való jog
A Résztvevő az adatkezelés korlátozása érdekében kérheti az adatkezelés időbeli vagy terjedelmi korlátozását.

4.4 A törléshez való jog
A Résztvevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonhatja.

 

5. Jogorvoslathoz való jog

5.1 Jogsértő adatkezelés esetén a Résztvevő közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levél vagy e-mail útján a fent megadott postacímen, illetve email címen.

5.2 Panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH]. Elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Telefon: +36-1-391-1400; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.3 Bírósághoz fordulhat a személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu.